pikachu santa

pikachu pokemon amigo o compañero de ash ketchu